Erica Lindberg, Lrf Häst

Erica Lindberg, Lrf Häst

FÖR FLER PROFESSIONELLA HÄSTFÖRETAG MED ÖKAD LÖNSAMHET OCH KONKURRENSKRAFT

Foto: Mareks Steins, Pexels.

I SVERIGE FINNS DET CIRKA 360 000 HÄSTAR OCH BRANSCHEN OMSÄTTER 31 MILJARDER KRONOR ÅRLIGEN. HÄSTFÖRETAGANDE ÄR GRUNDEN FÖR EN STARK SVENSK HÄSTNÄRING SOM BIDRAR TILL SAMHÄLLET GENOM ATT SKAPA JOBB, ÖPPNA LANDSKAP OCH ÖKAD FOLKHÄLSA.

Enligt Jordbruksverket finns det ca 20 000 hästföretag i Sverige (2016). Det är enligt samma källa ungefär 25% av landets ca 360 000 hästar som används i näringsverksamhet, resten av hästarna hålls för privat bruk. I en bransch med både näringsidkare och hobbyutövare, blandas de olika hästhållarnas inriktningar lätt samman. LRF Häst identifierade tidigt att vi behöver skapa en förståelse för och en tydlighet kring, att det finns både producenter och konsumenter inom hästnäringen. Detta är en anledning till att LRF Häst för några år sedan valde att ta ett initiativtill Nationell strategi för hästföretagande, en satsning som hela hästbranschen valde att ställa sig bakom. Så många som 30 organisationer är avsändare till den nationella hästföretagarstrategin med tillhörande handlingsplan. Så vad gör LRF Häst för dig som hästföretagare?

Påverkansarbete en viktig del

Under 2020 har LRF Hästs arbete till stor del präglats av ett antal olika statliga utredningar tillsammans med ny lagstiftning som kommer att träda ikraft 2021. Att bevaka, påverka och föra dialog kring dessa är några av LRF Hästs uppdrag som ingår i handlingsplanen för 2020. Tillsammans med Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) har vi under 2020 lagt extra fokus på att både bevaka och påverka inför den nya djurhälsolagstiftningen som kommer att träda ikraft i april 2021. Den kommer bland annat att innebära att hästen ska ha en ”folkbokföringsadress” och att anläggningar med häst ska finnas registrerade. Ännu återstår många detaljer för hur det nya regelverket kommer att tillämpas, men LRF Häst och HNS arbetar aktivt för att för att föra fram hästnäringens förutsättningar och på så sätt skapa förutsättningar för en tillämpning som är rimlig ur ett företagarperspektiv. Den gemensamma jordbrukspolitiken berör hästföretagare med jordbruksmark, och LRF Häst jobbar för att hästen och hästföretagandet ska vara en given och naturlig del i den gemensamma jordbrukspolitiken. Hästen behöver till exempel räknas som stödgrundande djurenhet för kompensationsstödet, gårdsstödet måste kvarstå för hästföretagare och en modernare syn behövs gällande hästens roll i dagens jordbruk. LRF arbetar löpande tillsammans med medlemsorganisationerna för att visa hästföretagandets betydelse i olika sammanhang. Ett nytt regelverk för den gemensamma jordbrukspolitiken var planerat att träda ikraft under 2021, men på grund av olika omständigheter kommer det nya regelverket att träda ikraft först 2023. En utredning som skapat mycket oro i hästnäringen under 2020 är den sk övergödningsutredningen där hästnäringen är en del av utredningen. Utredningens slutförslag är att fortsätta utreda för att ta fram underlag för nya bestämmelser på miljöområdet för häst. LRF Häst har tillsammans med HNS samordnat ett skarpt yttrande på den remiss som ägde rum under sommaren. Hela hästnäringens organisationer står bakom yttrandet där vi starkt kritiserar både underlaget och slutsatserna i utredningen. LRF Häst och HNS kommer att fortsätta bevaka processen efter att remisshanteringen avslutats.

Konkurrenskraften behöver stärkas

Regelförenkling är ett prioriterat område för LRF Häst, för att möjliggöra ett konkurrenskraftigt hästföretagande. Konstumentköplagen, strandskyddsreglerna och bygglovsreglerna är områden som identifierats ha betydelse för hästnäringens möjligheter och utveckling. För några år sedan löstes frågan om strandskyddet genom en principmålsdom i Mark- och miljööverdomstolen, och nyligen fick vi även visst gehör för vårt arbete i bygglovsfrågan. Tydlighet för vad som gäller för bygglov och hästkopplade ekonomibyggnader är dock fortsatt en utmaning, då det fortfarande inte är tydligt om ett företag med häst och jordbruksverksamhet kan nyttja det så kallade jordbruksundantaget.

Just nu pågår en statlig utredning på området, utredningen ska slutrapporteras under 2021. Skattefrågan ligger också på LRF Hästs agenda då hästföretagande med långt uppbyggnadsskede ofta ifrågasätts av Skatteverket. Skattefrågorna diskuteras löpande i en referensgrupp hos Skatteverket där LRF Häst är en av deltagarna. Ett annat delmål är att synliggöra behovet av en rättssäker attityd vad gäller tillämpningen av lagstiftningen på djurskyddsområdet. Lika bedömning oavsett var man bor i landet, kompetens hos personalen vid våra myndigheter och god service vid kontrollerna är delar som LRF identifierat som viktiga att driva.

Företagsutveckling

Under 2019 lanserades Kvalitetsmärkt Hästverksamhet tillsammans med HNS och SMAK Certifiering AB, ett kvalitetssäkringssystem för hästverksamheter. Initiativet till en kvalitetsmärkning togs av ett stort antal hästföretagare som påtalade behovet av en oberoende märkning för just hästföretag. Grunden för märkningen är lagkrav inom områdena djurvälfärd, arbetsmiljö och klimat/miljö. Med certifieringen kan man som företagare marknadsföra sitt företag och öka konkurrenskraften. Man är också väl förberedd för en myndighetskontroll och minskar kvalitets- miljö- och arbetsmiljöriskerna i företaget genom att ha god koll på gällande lagar. Hästföretagarcentrum är ett samarbete med Ludvig & Co, HNS och våra tre riksanläggningar (Flyinge, Strömsholm och Wången), med syftet att stötta hästföretagarna i sin utveckling, årligen arrangeras Hästföretagardagar och arbetsmiljöträffar över hela landet i samarbete. Inom samarbetet har också Driva Hästföretag skapats, en digital utbildning specifik för hästföretagare.

Följ vårt arbete för dig som hästföretagare

Hästdelegationen är LRF Hästs beslutande organ och består av representanter från alla organisationer som valt att bli medlemmar i LRF. Vi rapporterar löpande från våra delegationsmöten och vad som händer i LRF Hästs verksamhet. På vår hemsida och facebook-gruppen ”Vi är LRF Hästföretagare” kan du få mera information om vad som händer på de områden vi jobbar med. Och har du frågor, funderingar eller inspel på vad vi gör, tveka inte att höra av dig till undertecknad!

Erica Lindberg, verksamhetsansvarig LRF Häst.